پایه اذان گو

ستون اذان گو دارای سیستم پخش اذان با آم÷لی فایر و بلند گو و چراغ هفت رنگ

Go to top